Nowe Produkty

Nowe Produkty

Kategorie blogów

Kategorie blogów

Nowy regulamin od 24.05.2018 znajduje się na naszym serwisie pod linkami w postaci plików oraz poniżej linków w wersji tekstowej:

Regulamin od 24.05.2018
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin sklepu internetowego Drukarkietykiet24.pl

 

1.  Dane identyfikacyjne

Sklep internetowy działający pod adresem www.drukarkietykiet24.pl prowadzony jest przez Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000127161; NIP 779-10-03-569; REGON 630540881; Kapitał zakładowy 50 000 zł;

adres email: sklep@drukarkietykiet24.pl

Nr telefonu: (61) 848 97 94

Nr fax: (61) 848 95 04

Wszelkie zawiadomienia, informacje, a w szczególności reklamacje Klienci mogą składać również na adres korespondencyjny:

HOTPIN Sp. z o.o.

ul. Obłaczkowo 144A,

62-300 Września

 

2.  Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.drukarkietykiet24.pl, prowadzonego przez HOTPIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, zwaną dalej HOTPIN, w tym zawierania umów sprzedaży Towarów, realizację tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. HOTPIN jest sprzedawcą Towarów zawartych dostępnych na stronie www.drukarkietykiet24.pl.
2.Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję lub rękojmię.
3. Kupującym, zwanym dalej Klientem, może być osoba fizyczna (jeżeli jest niepełnoletnia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

3. Konto Klienta i Ochrona Danych Osobowych

1.Klient może zarejestrować się w Sklepie www.drukarkietykiet24.pl (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Niego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie www.
drukarkietykiet24.pl jest dobrowolne i bezpłatne - można przeglądać asortyment www.drukarkietykiet24.pl lub dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu www.drukarkietykiet24.pl przetwarzane są przez HOTPIN.
4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy,

b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez HOTPIN.

5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.  Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

7. Zarejestrowany klient ma możliwość pobrania swoich danych z panelu klienta do pliku XML. Pobierane dane: (Wszystkie dane konta użytkownika, Adresy klienta, Zamówienia klienta, Pozycje zamówień (produkty)).

8. Zarejestrowany klient ma możliwość zgłoszenia prośby o usunięcie konta z panelu klienta. Po zgłoszeniu konto klienta ustawiane jest automatycznie w tryb "nieaktywny" oraz wysyłany jest email do administracji sklepu z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Administrator – HOTPIN usunie następnie konto użytkownika z panelu PrestaShop.

9. Zarejestrowany klient ma prawo do anonimizacji konta. Funkcja anonimizuje wszystkie dane na jego temat w bazie danych (podmienia je na "Anonim") konta klienta oraz adresu. Adresy dostaw zamówień pozostają bez zmian.

10. Prawo do sprzeciwu - klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe. Klient ma możliwość w panelu klienta za pomocą jednego przycisku wypisania się z modułu Newsletter oraz wyłączenia automatycznie zgód na newsletter. Może zrobić to również ręcznie w panelu klienta.

10. Prawo do poprawnej informacji - klient w panelu klienta ma możliwość edycji swoich danych.

 

4. Warunki techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu www.drukarkietykiet24.pl, w tym do przeglądania jego asortymentu i  składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)     posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:

a)     - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)     - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c)     - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d)     - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

2)  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. HOTPIN podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu www.drukarkietykiet24.pl w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

5. Zamówienia

 

1. HOTPIN przyjmuje zamówienia Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu www.drukarkietykiet24.pl za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.drukarkietykiet24.pl. Wypełniony Formularz zamówienia nazywany jest dalej Zamówieniem. Zamówienie przez ww. stronę internetową może być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

2.Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Okoliczność ta jest potwierdzana przez Klienta w momencie składania Zamówienia – akceptacja Regulaminu ze strony Klienta jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, w celu realizacji i obsługi Zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu Zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia przyjęcie Zamówienia przez HOTPIN.

4. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony www.drukarkietykiet24.pl wybrać Towar, wskazać miejsce jego dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba że Klient skorzysta z Konta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do HOTPIN Zamówienie, po jego potwierdzeniu przez HOTPIN wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.

5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza wybór Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu www.drukarkietykiet24.pl w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz złożenie HOTPIN oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru.

6. Zamówiony Towar może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osobiście odebrany w magazynie: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września.

7. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru, podatki oraz koszty jego dostarczenia.

8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, HOTPIN na adres poczty elektronicznej, wskazany w Zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, zwane dalej Potwierdzeniem, co oznacza jego przyjęcie do realizacji oraz zawarcie umowy sprzedaży. Przesłanie Potwierdzenia Klientowi następuje w formie elektronicznej - HOTPIN przesyła jednocześnie załączniki w formacie pdf (niniejszy Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy), co oznacza potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy. Dodatkowo treść zawartej umowy jest zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym HOTPIN.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

- paragon w formie elektronicznej, plik PDF: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów);

- e-fakturę, plik PDF: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (firmy);

*paragon fiskalny w formie papierowej lub faktura w formie papierowej może zostać wysłana Klientowi (lub firmie) na jego indywidualne życzenie, jednak obowiązującym standardem w HOTPIN jest wysyłka paragonu elektronicznego lub e-faktury na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas składania zamówienia.

10. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie www.drukarkietykiet24.pl jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa zostaje zakończona z chwilą zrealizowania zamówienia przez HOTPIN.

 

6. Cena i sposób zapłaty

 

1. Cena Towaru oferowanego przez Sklep www.drukarkietykiet24.pl jest ceną brutto wyrażoną w PLN, która zawiera wszystkie obowiązujące podatki, w tym podatek VAT.

2. Cena Towaru podana na stronach Sklepu www.drukarkietykiet24.pl nie zawiera kosztów jego dostarczenia, które każdorazowo zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w łącznej wartości Zamówienia. Łączna wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Cena uwidoczniona w łącznej wartości Zamówienia w chwili jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.

4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu www.drukarkietykiet24.pl jest wiążąca w momencie składania Zamówienia. Cena może ulec późniejszej zmianie, jednakże nie ma ona wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie tej zmiany.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a)     przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty gotówką odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty;

b)     z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPro.

c)     z góry przed odbiorem zamówionego Towaru - płatność tradycyjnym przelewem internetowym na konto firmy Hotpin Sp. z o.o.

6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 48 godzin od otrzymania od HOTPIN w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

7. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony towar.

8. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych oferowanego przez PayPro SA - przelewy 24.pl, ul. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

9. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.imoje.pl/.

10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 

7. Dostawa Towaru

 

1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia.
2. HOTPIN umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:

a)    przesyłka kurierska,

b)    paczka priorytetowa lub ekonomiczna Poczty Polskiej.

3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego HOTPIN (w przypadku płatności przelewem).

 

8. Odstąpienie od umowy

 

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie trzydziestu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania tego prawa oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z tego formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HOTPIN przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

9. Reklamacja

 

1. HOTPIN odpowiada za niezgodność towaru z umową:

a)     w przypadku Klienta będącego konsumentem, który przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową powiadomi HOTPIN o tej okoliczności,

b)    w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c)     w przypadku innego Klienta – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przykładowo w formie pisemnej na adres siedziby HOTPIN: Obłaczkowo 144/a 62-300 Września, na adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września, w formie elektronicznej na adres email: sklep@drukarkietykiet24.pl lub w inny sposób wybrany przez Klienta.

3. Klient jest uprawniony do posłużenia się przy składaniu reklamacji z formularza dostępnego na stronie www.drukarkietykiet24.pl– skorzystanie z formularza jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.

4. Zalecane jest, aby w opisie reklamacji Klient podał następujące dane:

a)     datę zakupu,

b)     rodzaj i datę wystąpienia wady,

c)     żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową lub oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny przez HOTPIN albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

d)     dane Klienta składającego reklamację, w tym adres email,

e)     wybrany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.

Powyższe dane nie są warunkiem złożenia reklamacji, a jedynie umożliwiają HOTPIN rozpatrzenie reklamacji w krótszym terminie.

5. HOTPIN ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.

6. W razie konieczności dostarczenie Towaru do HOTPIN (w celu rozpatrzenia reklamacji lub w związku z jej uwzględnieniem), Klient na prośbę i na koszt HOTPIN dostarczy Towar na adres: ul. Obłaczkowo 144A, 62-300 Września. Klient może zostać także poproszony przez HOTPIN o udostępnienie Towaru w miejscu, w którym się znajduje, w szczególności w przypadku, gdy z powodu rodzaju wady lub rozmiaru Towaru albo z uwagi na sposób jego montażu dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione. Prośba o dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się HOTPIN do reklamacji Klienta ani nie narusza prawa Klienta żądania od HOTPIN demontażu wadliwego Towaru jego ponownego montażu po wymianie na wolny od wad lub usunięciu wady.

7. Rękojmia jest to uprawnienie, które przysługuje z mocy prawa i można z niej skorzystać, jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu 2 lat od wydania rzeczy. W przypadku stwierdzenia wady i złożenia wniosku reklamacyjnego z tytułu rękojmi klient w ramach wady rzeczy, ma prawo skorzystać z np.:

    naprawy rzeczy,

    wymiany rzeczy na wolną bez wad,

    obniżenie ceny,

    odstąpienie od umowy (art. 560–561 kc).

10. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Informacje o Towarze zamieszczona na stronie internetowej HOTPIN nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.drukarkietykiet24.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie HOTPIN.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

HOTPIN Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922)

oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują

Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest

Hotpin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Obłaczkowo 144a, 62-300 Września,

NIP: 779-10-03-569, REGON: 630540881. Administrator powołał Inspektora d.s. ochrony danych

osobowych, z którym należy kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy lub

wysyłając korespondencję na adres e-mail: r.goinski@astat.pl lub mojedane@astat.pl.

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w

następujących celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to

przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w

imieniu Klienta, Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w

wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o

udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Odpowiadania na zapytania związane z

asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę. Realizacji obowiązków prawnych

spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i

przepisów o rachunkowości. Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę

osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których

organizatorem jest Administrator. W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą

uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania

w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia

lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi

roszczeniami. Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji

biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia

takich umów Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko

Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku

bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających

podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię

przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane

uprawnienia wskazane przez Klienta, numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do

reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta, historię komunikacji z

Osobą kontaktową.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem

ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony

Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są

świadczone przez Administratora. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w

celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym

Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów

handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres

minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do

momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości

przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas

kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może

być dostarczona do administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres

Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów

biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie,

kontaktując się z pracownikami Administratora. Administrator może pozyskiwać dane z informacji

ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny),

firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do: dostępu do treści swoich

danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania

danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu

takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie

spełnia.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki

lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: info@hotpin.com.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób

automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy

dystrybucyjnej.Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność

prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z

Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru

towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP,

w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych,

Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych

systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia

takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące

zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż

pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie

koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych

innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona

informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora

zadaniem priorytetowym.

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii

Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie

profilowania)

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do

organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).